Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Bộ Tư pháp (2014-02-14)

  • Báo cáo của Hội đồng thẩm định dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Bộ Tư pháp thẩm định dự án Luật trên, gồm một số nội dung: về sự cần thiết ban hành văn bản; về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự án luật; về sự phù hợp của nội dung dự án luạt với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống&...

  • Báo cáo thẩm tra


  • Ủy ban Tư pháp (2014-05-06)

  • Báo cáo của Ủy ban Tư pháp thẩm tra dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) trình xin ý kiến tại Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ bảy, gồm một số nội dung: một số vấn đề chung; những vấn đề còn ý kiến khác nhau (quyền tư pháp; tổ chức TAND sơ thẩm trong hệ thống TAND, nhiệm vụ phát triển án lệ của TANDTC, các ngạch Thẩm phán, việc thành lập Tòa giản lược trong cơ cấu ...