Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • - (1971)

  • Trình bày thực trạng công tác lập pháp của Quốc hội chưa được tăng cường trong 10 năm qua và 3 nguyên nhân: nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cách thức Quốc hội thực hiện chức năng lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đ

  • -


  • Chủ tịch Quốc hội; Trưởng đoàn thư ký; Vũ Mão (1998)

  • Tổng hợp diễn biến của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 10 của đoàn thư ký

  • -


  • Nông Đức Mạnh (1996)

  • Nội dung Luật này bao gồm: Những quy định chung -- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hình thức văn bản quy phạm pháp luật -- Văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội -- Văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước -- Văn