Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Trần Văn Tuấn (1997)

 • Biên bản trình bày kết quả số phiếu bầu Phó Chủ tịch nước. Bà Nguyễn Thị Bình được quá nửa số phiếu bầu so với tổng số đại biểu Quốc hội, trúng cử Phó Chủ tịch nước

 • -


 • Hoàng Xuân Cừ (1976)

 • Biên bản trình bày kết quả số phiếu bầu bổ nhiệm danh sách bầu Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Dựa vào số phiếu bầu và căn cứ theo quy định Quốc hội phê chuẩn danh sách Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • -


 • Hoàng Xuân Cừ (1976)

 • Biên bản trình bày kết quả số phiếu bầu bổ nhiệm danh sách bầu Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Dựa vào số phiếu bầu và căn cứ theo quy định Quốc hội phê chuẩn danh sách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • -


 • Trần Văn Tuấn (1997)

 • Biên bản trình bày kết quả số phiếu bầu Chủ tịch nước. Ông Trần Đức Lương được quá nửa số phiếu bầu so với tổng số đại biểu Quốc hội, trúng cử Chủ tịch nước

 • -


 • Trần Văn Tuấn (1997)

 • Biên bản trình bày kết quả số phiếu bầu Thủ 4ớng Chính phủ. Ông Phan Văn Khải được quá nửa số phiếu bầu so với tổng số đại biểu Quốc hội, trúng cử Thủ 4ớng Chính phủ