Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ủy ban Kinh tế và Ngân sách (1995)

  • Số: 413/UBKTNS; Nội dung báo cáo bao gồm: Về sự cần thiết ban hành luật doanh nghiệp nhà nước -- Về mộ số nôi dung của dự án luật: Về khái niệm doanh nghiệp nhà nước; về phạm vi sử dụng của luật doanh nghiệp nhà nước; vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam tr