Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • - (1980)

  • Trình bày về việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Hưng, những bước đầu có kết quả tốt đẹp, tuy vậy trong công tác chăn nuôi ở tỉnh Hải Hưng vẫn còn nhiều khó khăn về: Thức ăn cho chăn nuôi; Về giống gia súc; Công tác

  • -


  • Trần Ngọc Trác (1984)

  • Đề ra những biện pháp để giải quyết tình trạng hía cả thị trừng leo thang, kỷ luật giá không nghiêm, công tác quản lý giá cả của Nhà nước kém hiệu lực: Có biện pháp điều hành, biến chủ trương thành hiện thực; Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật giá, không được