Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • - (1980)

  • Đề nghị của đại biểu về việc tiếp tục đầu 4 đồng bộ và hoàn chỉnh các công trình thủy lợi sẵn có; Đề nghị các ngành công nghiệp như điện và công nghiệp sản xuất công cụ phục vụ nông nghiệp, vật 4; Khai thác mọi nguồn phân sẵn có để phục vụ sản xuất nông n