Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • - (1985)

  • Đoàn đại biểu đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền cần quan tâm tạo điều kiện tối thiểu để thầy cô giáo có thể hành nghề có chất lượng, hiệu quả theo mục tiêu đào tạo, từ đó nâng cao uy tín xã hội của nghề tháy giáo và mặt khác các thầy cô giáo cần phấn