Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Bùi Văn Kín (1964)

  • Đưa ra những minh chứng chứng minh những kết quả đã đạt được tại tỉnh Hòa Bình và một vài kinh nghiệm và biện pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế của tỉnh Hòa Bình

  • -


  • Trần Văn Đệ (1964)

  • Nhận định về những thắng lợi của Hội nghị là chiến thắng to lớn, là tiền đồ vẻ vang trước mắt dân tộc Việt Nam và sự vươn lên của tỉnh Hà Tĩnh với những khả năng về nông nghiệp, phấn đấu cho tỉnh Hà Tĩnh có một nền nông nghiệp toàn diện manh mẽ và vững ch

  • -


  • Nguyễn Tấn Anh (1964)

  • Giải quyết tốt và kịp thời cho khâu lương thực về nhân lực và vận chuyển để có điều kiện làm tốt công tác thu mua nông lâm thổ sản. Lãnh đạo chặt chẽ công tác sản xuất; Giáo dục tận gốc vấn đề tham ô, lãng phí, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với của công