Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Mai Văn Bảy (1984)

  • Đưa ra một số đề nghị để hoàn thành kế hoạch Nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh như: Sắp xếp và tổ chức lại sản xuất; Hoạt động kinh tế cần tính toán hiệu quả kinh tế, tính toán lời lỗ ngay tại cơ quan cấp trên cơ sở; Đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu...

  • -


  • Nguyễn Văn Giàu (1980)

  • Nêu lên những tâm 4 nguyện vọng, niềm tin 4ởng ở 4ơng lai của những người công nhân thành phố Hồ Chí Minh, những người công nhân vừa được đổi đời sau ngày 30/4 lịch sử, khi đón nhận bản Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  • -


  • Hoàng Trường Minh (1980)

  • Thể hiện niềm tin của các dân tộc miền núi đối với bản Hiến pháp mới. Đưa ra một số kiến nghị như: Ban hành sớm các pháp luật, pháp chế của nhà nước phù hợp với Hiến pháp mới; Lưu ý các ngành ở Trung ương đầu 4 thích đáng để phát triển kinh tế văn hóa vù