Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Nguyễn Công Bình, đại biểu Tiền Giang (1980)

 • Trình bày những tiến bộ bước đầu trong việc giải quyết vấn đề lương thực, bên cạnh đó còn một số khó khăn trong việc chỉ đạo cải tạo quan hệ sản xuất nông nghiệp và chỉ đạo công tác thủy nông, hai khâu quyết định cho sản xuất phát triển, năng suất, sản lượng lương thực tăng lên của tỉnh Tiền Giang; Biện pháp để phát huy khả năng phát triển lương thực là phải tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng • Authors: Dương Thị Phủ, đại biểu Minh Hải (1980)

 • Trình bày yý kiến của Đoàn đại biểu tỉnh Minh Hải về dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp là tổng kết thắng lợi hoàn toàn của cách mạng dân tộc dân chủ trong nửa đầu thế kỷ đấu tranh của nhân dân; Đặc điểm Hiến pháp mới của ta là môt biểu hiện tập trung của sự thống nhất Tổ quốc, thống nhất dân tộc. Lòng quyết tâm thực hiện nghiêm chỉnh Hiến pháp của nhân dân tỉnh Minh Hải • Authors: Nguyễn Ký Ức, đại biểu Cửu Long (1980)

 • Để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và tăng sản lượng lương thực, Đoàn đại biểu Cửu Long đưa ra một số kiến nghị về: Tăng cường sự chỉ đạo thống nhất tập trung đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; Đầu tư phân bón cho sản xuất nông nghiệp nhất là sản xuất lương thực 1981 • Authors: Nguyễn Hữu Truyền, đại biểu Quảng Ninh (1980)

 • Phát biểu một số ý kiến về về những khó khăn do đầu tư chưa đồng bộ, công tác điều tra tài nguyên còn thiếu sót, công tác quản lý chưa tốt, kỷ luật lao động chưa được tôn trọng. Những cố gắng đẩy mạnh sản xuất của công nhân mỏ để khắc phục những thiếu sót và kết quả đạt dược rất to lớn đáp ứng được yêu cầu của cả nước • Authors: Lê Quang Thần, đại biểu Long An (1982)

 • Đoàn đại biểu bổ sung một số điểm để làm sáng tỏ tình hình và nhiệm vụ kế hoạch 1983: Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1982; Về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách 1983: Chủ động trong việc phân phối sản phẩm xã hội, phân phối và phân phối lại thu nhập quốc dân một cách có kế hoạch; vấn đề giải quyết đời sống là vấn đề rất bức thiết trong kế hoạch 1983; về đổi mới cơ chế quản lý và kế hoạch hóa. • Authors: Nguyễn Văn Tôn, đại biểu Vĩnh Phúc (1982)

 • Đoàn đại biểu phát biểu trước Quốc hội về một số vấn đề cần giải quyết: Nhà nước cần mở rộng cho các nông, lâm trường, cơ quan, xí nghiệp hợp tác xã và gia đình nông dân vay vốn với tỉ lệ lãi suất thấp; Giá cả các sản phẩm cây công nghiệp và các sản phẩm của rừng cần được xem xét lại; Quan tâm giải quyết vấn đề lương thực ở vùng đồi núi,... • Authors: Đặng Trịnh, đại biểu Thái Bình (1982)

 • Đoàn đại biểu nhất trí với báo cáo của Hội đồng bộ trưởng về kế hoạch kinh tế xã hội năm 1983. Theo đó nhấn mạnh tỉnh Thái Bình ra sức kai thác tiền năng, đẩy mạnh thâm canh trồng cây và con vật nuôi mà chủ yếu là thâm canh và nâng cao độ đồng đều của sản xuất lúa, chăn nuôi và cây công nghiệp. • Authors: Phùng Huy Triện, đại biểu Hà Nam Ninh (1982)

 • Tác giả bài tham luận trình bày các kiến nghị: Tổ chức một cách hợp lý, đồng bộ các phương tiện giáo dục tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tình thần mục tiêu đào tạo và cũng là tinh thần nghị quyết về cải cách giáo dục hiện nay; Xây dựng những điều kiện thiết yếu cho quá trình giáo dục,...