Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Ủy ban Kinh tế (2011)

  • Cơ cấu tổ chức, cơ chế hỗ trợ của Quốc hội Canada. Mối quan hệ giữa các Ủy ban của Quốc hội Canada với cộng đồng nghiên cứu. Chính sách ứng phó khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu của Canada và quan hệ đầu tư, thương mại với Việt Nam.  • Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội (2010)

  • Mục tiêu nghiên cứu, chương trình làm việc của Đoàn. Nội dung nghiên cứu: Chính sách pháp luật về người tàn tật, việc tái hòa nhập của người khuyết tật; Về thúc đẩy việc làm cho người khuyết tật; Một số vấn đề Đoàn quan tâm về chính sách, pháp luật đối v