Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ủy ban Kinh tế và Ngân sách (2005)

  • Tổng hợp các bài thu hoạch sau khi tìm hiểu kinh nghiệm Ô-Xtrây-Lia và Niu-Dilân trong việc thẩm tra, giám sát ngân sách của cơ quan dân cử ở Trung ương và địa phương; chương trình cải cách tại chính - ngân sách,… Một số kiến nghị của Đoàn khảo sát.

  • -


  • Ủy ban Kinh tế và Ngân sách (2003)

  • Khái quát tình hình chung của Thái Lan và Malaysia. Vể cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền và hệ thống ngân sách nhà nước ở Thái Lan và Malaysia; Về quy trình ngân sách của hai nước. Một số nhận xét và kiến nghị của Đoàn.