Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ủy ban về các vấn đề xã hội (2004)

  • Hoạt động chính của Đoàn tại Hàn Quốc: Về kinh nghiệm hoạt động của CPE; Về chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hàn Quốc; Về vấn đề người cao tuổi; Chính sách y tế,…

  • -


  • Ủy ban về các vấn đề xã hội (2010)

  • Bối cảnh của chuyến thăm. Nội dung về pháp luật lao động của Hà Quốc, một số vấn đề cụ thể về quan hệ lao động. Về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Vấn đề cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Nhận xét và