Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ủy ban về các vấn đề xã hội (2010)

  • Mục tiêu nghiên cứu, chương trình làm việc của Đoàn. Nội dung nghiên cứu: Chính sách pháp luật về người tàn tật, việc tái hòa nhập của người khuyết tật; Về thúc đẩy việc làm cho người khuyết tật; Một số vấn đề Đoàn quan tâm về chính sách, pháp luật đối v

  • -


  • Ủy ban về các vấn đề xã hội (2005)

  • Mục đích, chương trình của Đoàn tại Campuchia. Các nội dung tao đổi với các bộ, ngành của Campuchia: về Y tế và dân số; về lao động và bình đẳng giới, về phòng chống tệ nạn, lây nhiễm AIDS/HIV. Mốt số kiến nghị của Đoàn.