Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  •  (2017)

  • Chất vấn là công cụ giám sát trực tiếp nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân. Hoạt động chất vấn hướng đến mục tiêu xây dựng, làm cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, bảo đảm sự minh bạch và chế độ trách nhiệm thực thi công vụ. Bài viết nêu những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân và đề xuất những giải pháp khắc phục.