Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Bùi Thị Ngọc Mai (2021-03)

  • Trách nhiệm giải trình là một trong "bốn trụ cột" của hoạt động quản lý nhà nước trong thế kỷ XXI, bao gồm: trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, tính dự đoán được và sự tham gia Việt Nam hiện nay, trách nhiệm giải thích là vấn đề ngày càng được quan tâm nhằm hướng đến một nền công vụ dân chủ, hiệu quả hơn. Bài viết khái quát một số vấn đề về trách nhiệm giải trình; đánh g...

  • previous
  • 1
  • next