Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Authors: Quốc hội (2015-06-03)

  • Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam; Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam; Thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung

  • Bản thông tin


  • Authors: Quốc hội (2014-05-22)

  • Quốc hội nghe: Tờ trình dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung