Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • Quốc hội (2020-05-23)

 • Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật Cư trú thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác và các Báo cáo thẩm tra; Thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu&#x...

 • Bản thông tin


 • Quốc hội (2020-05-22)

 • Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021,điều chỉnh ...

 • Bản thông tin


 • Quốc hội (2020-06-08)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu một số vấn đề về kết quả Quốc hội họp trực tuyến; Biểu quyết thông qua: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu giữa một bên là CHXHCN Việt N...

 • Bản thông tin


 • Quốc hội (2020-05-26)

 • Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu&#...