Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2016-07-28)

  • Quốc hội nghe: Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc&#x...