Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Authors: Quốc hội (2015-10-20)

  • Quốc hội họp phiên trù bị; Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe Báo cáo về “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016”; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 và các Báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội; nghe Báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về phương án sử dụng...