Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2009-10-20)

  • Quốc hội họp phiên trù bị; Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe một số Báo cáo, Tờ trình của Chính phủ, các Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri của Ủy ban TƯMTTQVN; Quốc hội nghe một số Báo cáo, Tờ trình của Chính phủ, các Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ...