Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2011-7-21)

  • Quốc hội nghe: Tờ trình giới thiệu danh sách để Quốc hội bầu Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu; Tờ trình về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII; Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội;...