Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2010-06-19)

  • Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệ...