Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2015-05-21)

  • Quốc hội nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; Báo cáo về Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014; Tờ trình dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Mặt...

  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2011-03-21)

  • Quốc hội họp phiên trù bị; Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và những giải pháp tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2011;Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Chủ&#...

  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2015-06-22)

  • Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; về dự án Luật thống kê (sửa đổi). Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ v...