Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2009-06-18)

  • Biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Luật bồi thường nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội&...

  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2009-06-02)

  • Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá; Chính phủ báo cáo về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì điều khiển nộ...