Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2016-07-21)

  • Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Quốc hội nghe Tờ trình ...