Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2010-11-24)

  • Biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết về chínhsách thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Luật tố tụng hành chính. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ ...