Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2008-11-10)

  • Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật lý lịch tư pháp; dự thảo Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2009. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung

  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2009-06-18)

  • Biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Luật bồi thường nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội&...

  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2011-03-26)

  • Tiếp tục thảo luận ở hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung.