Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2008-11-15)

  • Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009; về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì;Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.