Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • USAID (2018)

 • Báo cáo đánh giá toàn diện về tình hình Chương trình bảo mật thông tin của USAID trong năm 2018. Chương trình tiếp theo cho năm 2019 dựa trên các đánh giá: 1. Các chương trình, dự án và sáng kiến để thực hiện luật về quản trị an ninh thông tin. 2. Mức độ trưởng thành của Luật quản trị an ninh thông tin.

 • Báo cáo


 • USAID (2019)

 • Văn phòng tổng thanh tra của Usaid tiến hành kiểm toán Đạo luật an ninh mạng để đánh giá sự trưởng thành của chương trình bảo mật thông tin. Fisma yêu cầu bắt buộc mỗi cơ quan thanh tra đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh mạng dựa trên ấn bản đặc biệt của Viện tiêu chuẩn và công nghệ (số 800-53)

 • Báo cáo


 • USAID (2019)

 • Nhìn chung, các chính sách, quy trình và thực tiễn bảo mật thông tin của USAID có hiệu quả mạnh mẽ. Tài liệu này cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về những gì đã được báo cáo trước đây từ quý 1 đến quý 3, tổng quan về các hoạt động của Quý 4, danh sách các thành tựu của năm tài chính 2019 và mô tả các bước tiếp theo cho năm tài chính 2020.

 • Báo cáo


 • USAID (2019)

 • Chương ADS này nêu chi tiết các chỉ thị chính sách và quy trình cần thiết của hệ thống quản lý hiệu suất USAID, dành cho các thành viên của Dịch vụ điều hành cao cấp (SES). USAID đã thiết kế hệ thống này để đảm bảo trách nhiệm cho hiệu suất của cá nhân và tổ chức và cải thiện hiệu suất của Đại lý.

 • previous
 • 1
 • next