Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức : [435]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 435
 • TVQH_Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Kim Hùng (2017-03-14)

 • Đổi mới công tác xây dựng Đảng là đổi mới đồng bộ, toàn diện, trong đó đổi mới công tác cán bộ là khâu then chốt, là phần việc quyết định thành bại của công tác xây dựng Đảng. Có thể thấy bản chất của đổi mới chính trị nói chung, đổi mới công tác xây dựng Đảng nói riêng cốt lõi là bắt đầu từ đổi mới công tác cán bộ - đổi mới, chỉnh đốn “việc gốc của Đảng”, nhất trong thời...

 • TVQH_Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ cấp chiến lược_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Chiến (2021-02-28)

 • Trong những năm qua, công tác luân chuyển cán bộ cấp chiến lược luôn được Đảng ta chú trọng thực hiện và thu được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho những năm tiếp theo, cần đánh giá, nhìn nhận đúng thực trạng và đề ra giải pháp phù hợp về công tác luân chuyển cán bộ cấp chiến lược. Bài viết trình bày chủ trương, đường lối của Đảng về công t...

 • TVQH_Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở nước ta hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Vĩnh Tân (2017-11-10)

 • Cải cách công vụ, công chức trên cơ sở chuyển nền công vụ chức nghiệp sang nền công vụ theo vị trí việc làm để xây dựng nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại, phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế là một cuộc chuyển đổi cơ bản, có tính cách mạng, phải vượt qua nhiều thách thức. Theo đó, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán&...

 • TVQH_Thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nay Thực trạng và giải pháp_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phí Hùng Cường, Lê Thanh Bình (2018-10-02)

 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX chỉ rõ: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài đồng thời là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam”. Để thực hiện thành công các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tạo thế và lực cho cách mạng,&...

 • TVQH_Quy định về công tác luân chuyển cán bộ_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Thông tấn xã Việt Nam (2017-10-08)

 • Ngày 07-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về việc luân chuyển...

 • TVQH_Nhận diện “Tư duy nhiệm kỳ” trong công tác cán bộ và giải pháp phòng, chống_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cao Văn Thống (2016-12-19)

 • “Tư duy nhiệm kỳ” thường do người đứng đầu chi phối, phụ thuộc khá rõ vào đạo đức, tầm trí tuệ, bản lĩnh, cá tính, văn hóa và động cơ, mục đích của họ. Hiện nay, nhiều ý kiến quan niệm “tư duy nhiệm kỳ” là tranh thủ nhiệm kỳ công tác của mình để xoay xở, trục lợi. Quan niệm này chủ yếu nói đến hành vi của người cán bộ lãnh đạo, quản lý lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao&#x...

 • TVQH_Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Bích Thuận (2018-09-27)

 • Xây dựng và phát triển văn hóa trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tiến trình đổi mới toàn diện và phát triển đất nước, trong đó đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở là nhân tố quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, quyết định sự phát triển của văn hóa dân tộc. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở, đáp ứng yêu cầu ...

 • TVQH_Cơ cấu cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tại Việt Nam Thực trạng và những vấn đề đặt ra_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Hồng Sơn, Đặng Thị Ánh Tuyết; Dương Thị Thu Hương (2019-04-09)

 • Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, cán bộ luôn được nhìn nhận là “gốc của công việc”, đặc biệt đối với cán bộ cấp cơ sở - nơi gần dân nhất. Đội ngũ cán bộ xã/phường/thị trấn (gọi tắt là cơ sở) chiếm một lực lượng đông đảo, đóng vai trò nòng cốt, trực tiếp triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ sở. Chất&#...

 • TVQH_Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ sau Hội nghị Trung ương 5 khóa IX và một số kiến nghị_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Thị Hạnh (2015-07-03)

 • Thực tiễn cho thấy, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò quan trọng, quyết định sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở địa phương. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Gần đây nhất là Nghị...

 • TVQH_Bồi dưỡng tính tiên phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Viết Thắng (2015-09-25)

 • Trước yêu cầu nhiệm vụ của quân đội hiện nay, càng đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng các cấp ủy trong quân đội trong sạch, vững mạnh; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó vừa là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa thể hiện trách nhiệm, tình cảm và cũng là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, của&...

 • TVQH_Xây dựng văn hóa lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược ở nước ta hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Mai Thị Hương Giang (2020-12-23)

 • Văn hóa lãnh đạo thuộc phạm trù văn hóa chính trị, là một bộ phận quan trọng của văn hóa nói chung. Văn hóa lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược là hệ thống những giá trị, chuẩn mực tạo nên phong cách lãnh đạo của người cán bộ, có tầm ảnh hưởng lớn đến nhận thức và hành động của tổ chức, nhân dân. Xây dựng văn hóa lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược cũng chính&...

 • TVQH_Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Vĩnh Thắng (2020-03-19)

 • Nhận thức rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ “là gốc của công việc”, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức một cách toàn diện, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 435