Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức : [567]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 567
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Đình Thắng (2010-03)

 • Dự thảo luật viên chức gồm 9 chương, 92 điều đã được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6 năm 2010). Tuy nhiên, hiện nay vẫn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục bàn bạc, trao đổi, xem xét thêm. Có thể nói đây là một dự thảo luật rất quan trọng, sau khi ban hành và có hiệu lực sẽ tác động lớn một bộ phận nguồn lực làm việc trong khu vực công. Vì vậy...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đào Thị Thanh Thủy, Bạch Ngọc Dung (2022-03)

 • Mô hình quản lý công chức dựa trên năng lực đã được áp dụng có hiệu quả tại quốc gia phát triển trên thế giới. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm thành công của một số quốc gia phát triển, qua đó gợi mở một số kinh nghiệm đối với Việt Nam trong quá trình cải cách nền công vụ hiệu lực, hiệu quả.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Tạ Quang Ngọc (2022-03)

 • Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức là một trong những công việc có ý nghĩa quan trọng, hoạt động mở đầu có vai trò quyết định trong công tác quản lý viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, cũng là cơ sở để lựa chọn, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách đối với viên chức. Nếu thực hiện một cách khách quan, khoa học, phù hợp, đúng pháp luật&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trương Quốc Chính, Nguyễn Văn Sơn (2022-03)

 • Năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ, công chức chính là khả năng về mặt tư duy lý luận hay tư duy khoa học để đội ngũ này có thể hoàn thành các nhiệm vụ với vai trò lãnh đạo, quản lý hoặc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và trong hoạt động thực thi công vụ. Chính vì vậy, các vấn đề về đào tạo, bồi dưỡng phát triển...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lữ Minh Đăng (2022-04)

 • Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành về đánh giá công chức cấp xã hàng năm và thực tiễn thực hiện tại một số địa phương. Qua đó, chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc và đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về vẩn đề này.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Thưởng (2022-01)

 • Đạo đức cách mạng và giáo dục đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và suốt đời chăm lo. Người là tấm gương sáng, mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để thực sự "là người đầy tớ thật trung thành c...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Văn Phòng (2022-01)

 • Bài viết phân tích quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thể hiện qua các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng từ thời kỳ đổi mới đến nay và đề xuất giải pháp tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Tình (2022-01)

 • Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động vẫn tiếp tục chống phá Dảng và Nhà nước ta dưới nhiều hình thức tinh vi, nham hiểm trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề cán bộ công tác cán bộ của Đảng ta. Do đó, cận nhận thức đầy đủ, đúng đắn và nhận diện một cách chính xác những luận điệu xuyên tạc đó để có giải pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả; qua đó góp phần thiết thực cùng&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 567