Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Lương Mạnh Sơn;  Advisor:Đỗ Phú Hải (2020)

 • Luận án tập trung vào xem xét đánh giá những nội dung chính sách đối với CBCCCX, như: chính sách tuyển dụng; sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá CBCC; những đãi ngộ về vật chất và tinh thần; khen thưởng, kỷ luật; và hưu trí đối với CBCCCX. Luận án nghiên cứu đánh giá chính sách đối với CBCCCX trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Mai (2020-03)

 • Bài viết phát triển đội ngũ công chứng viên tại tiểu vùng đông bắc đề cập đến thực trạng đội ngũ công chứng viên tại tiểu vùng Đông bắc; đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển đội ngũ công chứng viên tại tiểu vùng Đông Bắc.

 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Tiến (2020-03)

 • Trên cơ sở nghiên cứu về những đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của phòng chuyên nghiệp vụ và năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý phòng chuyên môn, nghiệp vụ cấp sở, tác giả đã nghiên cứu, đánh giá, hệ thống các tiêu chuẩn và khung năng lực phù hợp các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, vận dụng hợp lý trong điều động, thuyên chuyể...

 • Bài trích


 • Đặng Xuân Hoan (2020-04)

 • Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định triển khai Chính phủ điện tử là xu hướng tất yếu, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và là con đường để tạo lập phồn vinh cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn ...

 • Bài trích


 • Thang Văn Phúc (2020-03)

 • Đối với mỗi người cán bộ, công chức, đạo đức là gốc, là nền tảng để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến chất lượng thực thi công vụ. Vì thế, xây dựng và thực thi các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp là yêu cầu cấp thiết trong tất cả các thời kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn xã hội có nhiều biến đổi nhanh, mạnh mẽ như hiện nay...