Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Thân Minh Quế (2016)

  • Bài viết tìm hiểu về những kết quả cũng như những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của tỉnh Bắc Giang, từ đó khẳng định rõ để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong thời kỳ mới, tỉnh Bắc Giang cần tập trung thực hiện các vấn đề trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

  • -


  • Đinh Văn Trưởng (2014)

  • Trình bày tình hình cán bộ công chức toàn tỉnh Sơn La. Việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ rất quan trọng. Tuy nhiên công tác đào tạo vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đề ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng và đạt hiệu quả cao hơn