Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Đặng Xuân Hoan (2020-04)

  • Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định triển khai Chính phủ điện tử là xu hướng tất yếu, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và là con đường để tạo lập phồn vinh cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn ...

  • previous
  • 1
  • next