Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Thân Minh Quế (2016)

  • Bài viết tìm hiểu về những kết quả cũng như những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của tỉnh Bắc Giang, từ đó khẳng định rõ để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong thời kỳ mới, tỉnh Bắc Giang cần tập trung thực hiện các vấn đề trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

  • -


  • Quang Nguyễn (2014)

  • Kế thừa những truyền thống tốt đẹp, Đảng và nhà nước trong sự nghiệp đổi mới đã có những chính sách, nghị quyết quan tâm bồi dưỡng kiến thức đối với đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy vẫn cần có nhiều sự đầu tư hơn nữa ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố

  • Bài trích


  • Đặng Xuân Hoan (2020-04)

  • Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định triển khai Chính phủ điện tử là xu hướng tất yếu, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và là con đường để tạo lập phồn vinh cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn ...