Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Sản (2018-05)

 • Trong điêu kiện đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống thể chế quản lý cán bộ công chức và công vụ có vai trò vô cùng quan trọng. Để tiếp tục cài cách chế độ công chức, công vụ, xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với xu hướng chuyển đổi ...

 • Bài trích


 • Trịnh Văn Khánh (2018-10)

 • Năng lực lãnh đạo bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc trong công tác lãnh đạo, điều hành. Các năng lực này có thể gia tăng hoặc bị kìm hãm bởi các yếu tố phụ thuộc về cá nhân hoặc từ cơ chế, chính sách. Bài viết làm rõ sự tác động trên, qua đó, đặt ra những vấn đề thiết yếu nhằm tác động theo hướng tích cực để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Lê Thu (2018)

 • Bài viết trao đổi về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về cán bộ, công chức và cho rằng, cần xác định rõ phạm vi đối tượng là cán bộ, từ đó góp phần xây dựng một hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý cán bộ ở Việt Nam ngày càng hiệu quả hơn.

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (-)

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày những nội dung cơ bản về trách nhiệm công vụ, qua đó góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng, hoàn thiện chính sách về quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó có đề cao và đảm bảo thực hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi công vụ.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.Tuy nhiên, do còn có những quy định chưa thống nhất về cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý dẫn đến một số vướng mắc khi thực hiện liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức cấp huyện trở lên. Bài viết nêu thực trạng và một ...