Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2015


 • Thân Minh Quế (2015)

 • Thực hiện đôn đốc,kiểm tra, đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác cán bộ nữ, từng bước khắc phục những quan niệm, định kiến hẹp hòi, lạc hậu, phong kiến, gia trưởng, coi thường phụ nữ

 • 2004


 • Đặng Minh Tuấn (2004)

 • Electronic Resources; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ-những nội dung căn bản: hiểu và đánh giá đúng cán bộ; khéo dùng cán bộ; chú trọng việc "chiêu hiền đãi sí", "cầu người hiền tài", "có gan cân nhắc cán bộ"; đào tạo cán bộ; đổi mới cán bộ; phải chống bệnh địa phương, cục bộ, tránh đầu óc phê phái, cánh hậu, họ hàng -- Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác ...

 • -


 • Hoàng Chí Bảo (2014)

 • Nhận định vai trò quan trọng của Đảng - ngọn nguồn sâu xa của sức mạnh làm nên kỳ tích Việt Nam. Khẳng định yếu tố cán bộ là vốn quý của Đảng, tài sản của nước, của nhân dân từ đó đề cao công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện giáo dục cán bộ của Đảng ta

 • Bài trích


 • Trần Đình Thắng, Lưu Văn Ngọc (2018-12)

 • Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ra Nghị quyết số 26-NQ/TƯ về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết thì vấn đề quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ một cách đồng bộ, toàn diện các nội dung biện pháp theo ti...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Vui (2015)

 • Xác định rõ ràng và tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền trong công tác cán bộ là hết sức cần thiết nhằm đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao tính pháp lý đối với công tác cán bộ trong tình hình mới.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Châu (2016)

 • Tư tưởng về công tác cán bộ của Hồ Chí Minh không chỉ phát huy vài trò trong cách mạng giải phóng dân tộc mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Bài viết trình bày khái quát những quan điểm cơ bản của Người, từ đó làm rõ sự vận dụng của Đảng ta hiện nay.

 • Bài trích


 • Lê Vĩnh Tâm (2020-01)

 • Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có hiệu lực thi ngày 01/7/2020. Đây là dự án Luật quan hành từ trọng, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ thành pháp luật, là cơ sở pháp lý rất quan trọng để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quân đội ngũ cán bộ, công&...