Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Đào Thị Thanh Thủy;  Advisor:PGS.TS Nguyễn Hữu Hải; TS Nguyễn Ngọc Vân (2015)

 • Hệ thống hóa lý thuyết đánh giá công chức theo kết quả phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng hệ thống quản lý và đánh giá công chức tại các quốc gia phát triển. Phân tích thực trạng đánh giá công chức ở nước ta hiện nay trên cơ sở luật cán bộ, công chức năm 2008. Đề xuất các giải pháp để ứng dụng đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ vào nền công vụ nước ta.

 • Bản thông tin


 • - (-)

 • Đề cập một số nội dung và xu hướng cải cách công vụ như: tuyển dụng theo nguyên tắc thực tài; quản lý công mới (NPM); tiếp cận chính phủ một cách tổng thể; nâng cao trách nhiệm giải trình; cải tiến hệ thống quản lý tài chính công; tăng cường sự tham gia và đề cao vai trò làm chủ của các bên tham gia; phân cấp phân quyền.

 • Bản thông tin


 • Nguyễn Quốc Sửu (-)

 • Tìm hiểu về tuyển dụng công chức ở Thái lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Nền hành chính của Thái Lan hiện nay được đánh giá là một nền hành chính vận hành tốt trong các quốc gia đang phát triển. Từ đó Việt Nam có thể nghiên cứu và học tập kinh nghiệm.

 • Báo cáo


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2014-1-12)

 • Báo cáo nội dung về công tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2013 của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Trình bày kết quả thực hiện và nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác triển khai các công việc có liên quan đến xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ; nêu ra tình hình triển khai xây ...