Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2018)

 • Công chức vi phạm Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. Bài viết phân tích một số bất cập, hạn chế trong các quy định

 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2018)

 • Công chức vi phạm Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật như: khiển trách, cảnh cảo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. Bài viết phân tích một số bất cập, hạn chế trong các quy định về hình thức kỷ luật hạ bậc lương đồng thời đề xuất phương ...

 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2019-07)

 • Công chức vi phạm Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật như: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giảng chức; cách chức; buộc thôi việc. Bài viết phân tích một so bất cập, hạn chế trong các quy định về hình thức kỳ luật giáng chức, đồng thời để xuất phương hướng hoàn thiệ...

 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2020-07)

 • Xử lý kỷ luật công chức chính là việc người có thẩm quyền áp dụng hậu quả pháp lý bất lợi đối với công chức vi phạm pháp Xử lý luật mà theo quy định phải bị xử lý kỷ luật. Hiện nay, việc xử lý kỷ luật công chức vi phạm pháp luật được điều chỉnh trong nhiều nghị định khác nhau và có sự thiếu thống nhất trong thực tiễn dụng pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân&#x...

 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2020-10-15)

 • Xử lý kỷ luật công chức chính là việc người có thẩm quyền áp dụng hậu quả pháp lý bất lợi đối với công chức vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị xử lý kỷ luật. Hiện nay, việc xử lý kỷ luật công chức vi phạm pháp luật được điều chỉnh trong nhiều nghị định khác nhau và có sự thiếu thống nhất trong thực tiễn áp dụng pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích&...

 • previous
 • 1
 • next