Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Lưu Kiếm Thanh (2015)

  • Việc phát triển nguồn nhân lực công vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có vai trò hết sức quan trọng. Phát triển nguồn nhân lực công vụ là một phần trong chiến lược thực hiện và đẩy nhanh quá trình cải cách hệ thống công vụ nên cần được đặc biệt chú trọng và được sự quan tâm của Chính phủ

  • previous
  • 1
  • next