Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Ngô Thành Can (2014)

 • Chỉ ra vai trò của giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức : vai trò của người xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá; vai trò của người tạo điều kiện và tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng… Đề cập trách nhiệm của giảng viên trong thực hiện ĐTBD CBCC. Trình bày thực trạng đội ngũ giảng viên tham gia ĐTBD CBCC. Đề xuất một số biện pháp nâng cao năng lực nghiệp vụ đội ngũ giản...

 • Bài trích


 • Ngô Thành Can (2015)

 • Bài viết đề cập đến chuẩn hành vi và sự lệch chuẩn hành vi của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thực trạng sự lệch chuẩn hành vi của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự lệch chuẩn hành vi của cán bộ công chức.

 • previous
 • 1
 • next