Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Đặng Phương Truyền (2017)

 • Bài viết phân tích thực trạng quy định về sát hạch công chức hiện nay và đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện những quy định này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công chức, góp phần lựa chọn được những công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ cho nền công vụ.

 • Bài trích


 • Nguyễn Đặng Phương Truyền (2018-6)

 • Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đào tạo cán bộ, công chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu của nền công vụ

 • Bài trích


 • Nguyễn Đặng Phương Truyền (2022-06)

 • Cán bộ, công chức cấp xã có vị trí, vai trò quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Hiện nay, quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã đã được ban hành và từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, các quy định này vẫn còn những hạn chế, bất cập nhất định, ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Trên cơ sở nhận diện và p...

 • previous
 • 1
 • next