Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Ngô Thành Can (2015)

 • Bài viết đề cập đến chuẩn hành vi và sự lệch chuẩn hành vi của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thực trạng sự lệch chuẩn hành vi của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự lệch chuẩn hành vi của cán bộ công chức.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Hòa (2015)

 • Ở thời Lê, những người được vua phong cho chức tước thường rất vẻ vang và danh giá. Chính vì vậy, để tạo động cơ phấn đấu, khuyến khích quan lại ra sức phục vụ vương triều, tận trung, tận hiếu với vua, nhà Lê đã thực hiện các kỳ thị khảo thí, khảo khóa nhằm giúp quan lại phải thể hiện tài năng và đức độ của mình trong công việc triều chính và thông qua các kỳ thi khảo thí, khỏa&#x...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Minh Tâm (2015)

 • Việc thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cần được nghiên cứu, thực hiện một cách hết sức thận trọng, không chỉ tuân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý cán bộ của Đảng và Nhà nước mà còn phải đảm bảo tính khoa học, nhân văn trong quá trình bố trí, sử dụng con người.

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Phong (2015)

 • Đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm việc cho đọi ngũ công chức lãnh đạo cấp phòng tại địa phương được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trong trong tiến trành cải cách hành chính nhà nước. Những năm qua, hoạt động này đã được chú trọng và góp phần vào việc nâng cao năng lực công tác và hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch và của từng vị trí, chức danh mà công chức ...

 • Bài trích


 • Đỗ Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Ninh (2015)

 • Đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan hành chính nhà nước với tư cách là những chủ thể tiến hành các công việc cụ thể, là hạt nhân của nền công cụ và cũng là yếu tố bảo đảm cho nền công cụ hiệu lực hiệu quả. Vì vậy đòi hỏi cán bộ, công chức không chỉ có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công việc mà vấn đề kỹ năng giải quyết công việc cũng cần phải được đặt ra.

 • Bài trích


 • Đặng Thị Mai Hương (2015)

 • Công tác tổ chức, cán bộ là một trong những công tác quan trọng nhất trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhằm duy trì nguồn nhân lực người về con người để thực hiện mục tiêu hoạt động của cơ quan, tổ chức. Do đó, người làm công tác tổ chức - cán bộ cần có các yếu tố nhân cách, đạo đức, tâm lý đáp ứng sự chuẩn mực nhất định, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng

 • Bài trích


 • Phạm Thị Vui (2015)

 • Xác định rõ ràng và tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền trong công tác cán bộ là hết sức cần thiết nhằm đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao tính pháp lý đối với công tác cán bộ trong tình hình mới.

 • Bài trích


 • Võ Kim Sơn, Lê Cẩm Hà (2015)

 • Trong tiến trình cải cách chế độ công vụ, công chức, chúng ta đang thực hiện đề án tinh giản biên chế cùng với xác định vị trí việc làm. Việc tinh giản là cần thiết nhưng khó, song sẽ thực hiện được khi xác định rõ quy trình, yêu cầu, tiêu chí việc làm và có những thanh lọc mang tính khách quan.