Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (-)

 • Phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm công nhân và viên chức, nhằm tránh gây ra sự mơ hồ về địa vị cũng như thiệt thòi về quyền lợi đối với người lao động.

 • Báo cáo


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2014-1-12)

 • Báo cáo nội dung về công tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2013 của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Trình bày kết quả thực hiện và nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác triển khai các công việc có liên quan đến xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ; nêu ra tình hình triển khai xây ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Kiểm toán Nhà nước (2019-05-30)

 • Cung cấp thông tin về: 1. Về bộ máy tổ chức; 2. Về số lượng cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, số lượng người trực tiếp làm công tác chuyên môn; 3. Số lượng nhân sự theo biên chế được giao tinh giản theo kế hoạch và đã thưc hiên; 4. Số lượng vị trí việc làm và tình hình sắp xếp vị trí nhân sự theo vị trí việc làm sau khi thự...

 • Bài trích


 • Đặng Thị Thu Phương (2018-10)

 • Chế độ đãi ngộ đối với viên chức ngành Lưu trữ là một trong những yếu tố tác động lớn đến chất lượng hoạt động của công tác lưu trữ. Với nhiệm vụ bảo quản lưu trữ tài liệu, những cán bộ, viên chức ngành Lưu trữ đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm bí mật thông tin của các cơ quan, đơn vị nhà nước. Do đặc thù công việc khó khăn, phức tạp nên đòi hỏi ở họ phải có...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Luật Viên chức được Quốc hội ban hành năm 2010 để điều chỉnh về viên chức. Sự ra đời của Luật này là dấu mốc quan trọng thể hiện bước tiến rõ rệt khi đã phân biệt, tách bạch giữa “công chức” và “viên chức”. Theo đó, “hợp đồng làm việc” đã được chính thức quy định trong Luật, nhằm điều chỉnh mối quan hệ trong việc tuyển dụng, quản lý và ký kết hợp đồng làm việc của viên chức trong ...