Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.Tuy nhiên, do còn có những quy định chưa thống nhất về cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý dẫn đến một số vướng mắc khi thực hiện liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức cấp huyện trở lên. Bài viết nêu thực trạng và một ...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Vấn đề thu hút người có tài năng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong điều kiện nền kinh tế tri thức, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh. Bài viết nếu lên thực trạng về các chính sách thu hút những người có tài năng hiện nay; đồng thời đề ra một số kiến nghị hoàn thiện các chính sách này.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Nhìn chung, các quy định pháp luật hiện hành về công chức cấp xã ở nước ta đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công chức cấp xã và là công cụ hữu hiệu để xây dựng, phát triển đội ngũ công chức cấp xã, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Bài viết nói&#...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Luật Viên chức được Quốc hội ban hành năm 2010 để điều chỉnh về viên chức. Sự ra đời của Luật này là dấu mốc quan trọng thể hiện bước tiến rõ rệt khi đã phân biệt, tách bạch giữa “công chức” và “viên chức”. Theo đó, “hợp đồng làm việc” đã được chính thức quy định trong Luật, nhằm điều chỉnh mối quan hệ trong việc tuyển dụng, quản lý và ký kết hợp đồng làm việc của viên chức trong ...

 • previous
 • 1
 • next