Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Văn Phong (2014)

  • Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính, của sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và yêu của việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.