Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức : [376]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 376
 • NCLP14.7.20.Giao duc dao duc cong vu_cong chuc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Nam Đàn (2020-07)

 • Trước tình trạng suy thoái đạo đức đang diễn ra trong xã hội, đặc biệt là ở một bộ phận công chức với ý thức trách nhiệm kém, tiêu cực, tham nhũng,... làm ảnh hưởng đến lòng tin, cuộc sống của người dân, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, đạo đức công vụ đang trở thành vẩn đề được xã hội rất quan tâm. Tăng cường giáo dục nâng cao đạo đức công vụ cho công chức được xác đị...

 • NCLP13.7.20.Lien he_Nghi dinh_ky luat cong chuc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2020-07)

 • Xử lý kỷ luật công chức chính là việc người có thẩm quyền áp dụng hậu quả pháp lý bất lợi đối với công chức vi phạm pháp Xử lý luật mà theo quy định phải bị xử lý kỷ luật. Hiện nay, việc xử lý kỷ luật công chức vi phạm pháp luật được điều chỉnh trong nhiều nghị định khác nhau và có sự thiếu thống nhất trong thực tiễn dụng pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân&#x...

 • NNPL.6.20.Che dinh trach nhiem ky luat HC_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Thư (2020-06)

 • Trách nhiệm kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, cán bộ, công chức cấp xã, viên chức (gọi chung là người làm việc trong khu vực nhà nước) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi chung là cơ quan) là biện pháp cưỡng chế nhà nước được áp dụng trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị này. Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một nghị định mới về trách nhiệm kỷ luật&#x...

 • Toàn văn luận văn.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thanh Sơn;  Advisor:Lưu Kiếm Thanh, Ngô Thành Can (2020)

 • Luận án tìm hiểu kinh nghiệm quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ công chức cấp xã người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, rút ra giá trị tham khảo cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm: i) hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến phát triển đội ngũ công chức cấp xã người Khmer; ii) Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch công chức cấp xã người Khmer gắn với nhu cầu&#...

 • 1_luan_an.pdf.jpg
 • Luận án


 • Ngô Thành Trung;  Advisor:Nguyễn Minh Hà (2020)

 • Nghiên cứu đã bổ sung thêm về mặt lý thuyết về tác động của vốn tâm lý của nhân viên đến hiệu quả công việc của nhân viên thông qua một số biến trung gian mới là sự căng thẳng công việc của nhân viên, ý định nghỉ việc của nhân viên, sự hài lòng công việc của nhân viên, sự cam kết với tổ chức của nhân viên. Nghiên cứu này tìm hiểu vai trò trung gian của bốn thái độ công việc&#...

 • KTDB4.20.B9.Boi duong chuyen mon, nghiep vu linh vuc ke hoach dtu.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Ngô Văn Giang (2020-04)

 • Trong bối cảnh nền công vụ ở Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng hiện nay, có một xu hướng khá rõ là các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tập trung mạnh vào các chương trình bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong các ngành, lĩnh vực. Ngành Kế hoạch và Đầu tư không phải là ngoại lệ. Bài viết phân tích công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực ...

 • KTDB2.20.B9.Thay doi csach tien lương 2021.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Ngọ Duy Hiểu (2020)

 • Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Kinh nghiệm quốc tế cũng như từ thực tiễn thực thi chính sách tiền lương của Việt Nam cho thấy, chính sách tiền lương khoa học, tiến bộ sẽ tác động tích cực, góp&#x...

 • TCNN3.20.Nang luc su dung NN cho can bo cap chien luoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Giáp Thị Yến (2020-03)

 • Nâng cao năng lực ngoại ngữ đối với cán bộ nói chung và cán bộ cấp chiến lược riêng là mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết trong thời gian sắp tới. Bài viết nêu lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

 • TCNN1.20.TTHCM ve tieu chuan can bo.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Chí Bảo (2020-01)

 • Trong quá trinh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, tầm quan trọng của cán bộ, xác định rõ tiêu chuẩn của cán bộ và trực tiếp giáo dục, huấn luyện đội ngũ cán bộ phục vụ cách mạng. Bài viết khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ và tầm quan trọng của việc xác định tiêu chuẩn cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất l...

 • TCNN1.20.Trach nhiem nguoi dung dau CQNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Diệu Oanh (2020-01)

 • Bài viết bàn về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong mối quan hệ giữa trách nhiệm của tập thể, chính quyền và của cấp ủy với trách nhiệm cá nhân; nhận thức các xung đột khi giải quyết các mối quan hệ này và đề xuất một số giải pháp nhằm xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ.

 • TCNN1.20.Giu vung KL,KC hoan thien the che ve cong tac can bo.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Vĩnh Tâm (2020-01)

 • Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có hiệu lực thi ngày 01/7/2020. Đây là dự án Luật quan hành từ trọng, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ thành pháp luật, là cơ sở pháp lý rất quan trọng để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quân đội ngũ cán bộ, công&...

 • TCNN1.20.Cong tac XD ĐNCB cap chien luoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Mạch Quang Thắng (2020-01)

 • Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác cán bộ, Ban Chấp hành Trung ương Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bài viết tập trung bàn về tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược - nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng đảng, cần có quyết ...

 • TCNN1.20.Chat luong dao tao,bd cb,cc,vc o VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Triệu Văn Cường (2020-01)

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII của Đảng đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) CBCCVC phải được tiếp tục quan tâm đổi mới hơn nữa. Bài viết khái quát những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và những giải pháp tiếp tục...

 • TCNN1.20.BG xay dung doi ngu can bo, cong chuc cap xa.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Thị Hương (2020-01)

 • Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vị trí, vai trò rất quan trọng, là lực lượng trực tiếp triển khai chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn. Nhằm mục tiêu tính xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Giang bảo đảm chất lượng và chuyên nghiệp, bài viết khái quát những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục và đề xuất Bắc Giang và một&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 376