Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Luận án


  • Trần Quyết Thắng;  Advisor:Nguyễn Đăng Dung (2020-09-13)

  • Luận án đã xây dựng khung lý luận về trách nhiệm giải trình của Chính phủ theo pháp luật. Các vấn đề lý luận được làm rõ bao gồm: khái niệm; mục đích, ý nghĩa; các nội dung cấu thành trách nhiệm giải trình của Chính phủ gồm: chủ thể, nội dung, phương thức và hệ quả. Các kết quả nghiên cứu về mặt lý đã góp phần tăng khả năng nhận diện trách nhiệm giải trình của Chính phủ&#...

  • previous
  • 1
  • next