Phân quyền - Chính trị : [1747]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1747
 • TVQH_Tính tiên phong, gương mẫu - từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đến thực tiễn hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Hào (2018-12-21)

 • Theo Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản thì tính tiên phong của người cộng sản là sự vượt lên trước người khác, gương mẫu, đi đầu, dẫn đường, chỉ lối về mặt lý luận cách mạng và hành động thực tiễn. Tính tiên phong thuộc về bản chất của Đảng Cộng sản và cũng là phẩm chất đặc trưng của người đảng viên cộng sản. Tính tiên phong do mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng đòi hỏi, gắn với từng giai...

 • TVQH_Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Đại Quang (2017-01-09)

 • Sau thắng lợi hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng Tám, ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - một nhà nước kiểu mới, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam...

 • TVQH_Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Phương (2016-05-11)

 • Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trước bất kỳ tình huống nào”. Trước yêu cầu của thực tiễn công tác xây dựng Đảng, cần nhận thức, quán triệt và có các giải pháp hiệu quả&...

 • TVQH_Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trương Thị Mai (2020-03-09)

 • Công tác dân vận của chính quyền luôn có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng. Trong những năm qua, công tác dân vận của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân. Tuy nhiên, trước đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống trong bối cảnh cuộc Cách mạng công...

 • TVQH_Thực trạng và giải pháp xây dựng hiệu quả chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Anh Tuấn (2021-02-13)

 • Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với quy mô lớn và tốc độ nhanh, nên việc xây dựng chính quyền đô thị là đòi hỏi tất yếu. Vì thế, lộ trình, cách thức triển khai phải được nghiên cứu nghiêm túc, toàn diện để hướng tới xây dựng mô hình chính quyền đô thị phù hợp, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đất nước trong...

 • TVQH_Thực hiện phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay Thực trạng và giải pháp_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thế Trung (2019-10-22)

 • Sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tầm quan trọng và vai trò của xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; đồng thời, nhận thức đầy đủ hơn về tính khách quan thực hiện dân chủ, nhất là các hình thức dân chủ trực tiếp trong tình hình&#...

 • TVQH_Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng ta hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Trọng Lâm (2021-01-16)

 • Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản. Thực chất của nguyên tắc này chính là nhằm nâng cao tính tích cực và năng lực sáng tạo của đảng viên, để các quyết định của Đảng luôn là sản phẩm kết tinh bởi trí tuệ tập thể và bảo đảm tính kỷ luật tự giác của mỗi tổ chức đảng và đảng viên khi ý chí của đa số được khẳng định và bắt ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1747