Phân quyền - Chính trị : [1298]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1298
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Công (2018-01)

 • Ngay khi trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã có những quyết sách quan trọng, tạo ra những bước ngoặt to lớn cho cách mạng Việt Nam, đó là: Chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (5-1941), xây dựng căn cứ địa tại Cao Bằng, xây dựng Mặt trận Việt Minh, thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân... Từ đó, hình thành lực lượng chính trị rộng rãi, lực&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đỗ Thị Thạch (2018-02)

 • Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra hướng tất yếu của lịch sử phát triển loài người, đó là: CNXH tất yếu sẽ thay thế CNTB và "sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đểu là tất yếu như nhau". Các ông khẳng định, CNTB, giai cấp tư sản càng phát triển, càng tạo ra những lực lượng phủ định nó; loài người ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Văn Giang (2018-02)

 • Dưới tác động của hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam đã có sự phát triên nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu thành phần và ngành nghề, trình độ chuyên môn nghề nghiệp không ngừng được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện... Tuy nhiên, bên cạnh những biến đổi tích cực, giai cấp công nhân nước ta có những biến đổi tiêu cực, đó là: sự phân tầng...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Tâm Đắc, Nguyễn Đức Sự (2018-02)

 • Khi đề cập đến triết học duy vật lịch sử, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học, C.Mác và Ph.Ăngghen đã bàn luận khá sâu sắc về vấn để tôn giáo. Nhiều phát hiện của C.Mác và Ph.Ăngghen về vấn đề tôn giáo theo quan điểm duy vật lịch sử và trên lập trường giai cấp vô sản cách mạng đến nay vẫn còn nguyên giá trị khoa học, nhưng không tránh khỏi giới hạn của lịch sử. ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Minh Tuyết (2018-01)

 • Kể từ khi ra đời, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo đã trở thành cương lĩnh chính trị, ngọn cờ cách mạng của giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng của Tuyên ngôn vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, từng bước hiện thực hóa những nguyên lý cách mạng do Tuyên ngôn đề ra góp ph...

 • LLCT1.18.Ly luan van hoa_xa hoi_con nguoi_thuc trang.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tạ Ngọc Tấn (2018-01)

 • Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã thu được những tựu to lớn, toàn diện. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người, nhận thức lý luận của Đảng ta cũng đã có những thành tựu không nhỏ, góp phần quan trọng vào những thành tác tựu chung của sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, cũng còn một số vấn đề đặt ra về công tác nghiên cứu lý luận về vấn đề này, như: ...

 • LLCT1.18.Ho Chi Minh cong tac dan van_Cao Bang_1941_1942.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cao Thị Hải Yến (2018-01)

 • Trong hơn 2 năm hoạt động cách mạng tại Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ải Quốc - Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Người trực tiếp giảng bài, truyền đạt kinh nghiệm, phương pháp tuyên truyền vận động cho đội ngũ cán bộ cách mạng, giúp họ có đủ những kỹ năng cần thiết để thức tỉnh, cổ vũ, đoàn kết và tập hợp quần chúng hăng hái tham gia cách mạng. Nhờ đó, từ Cao B...

 • LLCT1.18.Che do kiem tra_giam sat_Dang cong san Trung Quoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thu Minh (2018-01)

 • Căn cứ theo Điều lệ công tác kiểm tra, giám sát năm 2009, 2015 và 2017, bài nội dung của chế độ kiểm tra, giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm: tư tưởng và nguyên tắc chỉ đạo; cơ cấu tổ chức và nhân sự; phạm vi và nội dung kiểm tra, giám sát phương thức làm việc và quyền hạn; quy trình làm việc; kỷ luật và trách nhiệm. Bài viết nêu ra những điểm mới trong&...

 • LH11.19.PLuat Qte_an ninh con nguoi_pham nhan_khuyen nghi_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Hòa (2019-11)

 • Trong những thập kỷ qua, Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế đã ban hành nhiều văn pháp lý tạo cơ sở quan trọng để các quốc gia tiến hành "nội luật hoá " nhằm thúc đẩy an ninh con người của phạm nhân trên tất cả các phương diện. Mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới an ninh con người của phạ...

 • LH9.19.Van dung qdiemlenin_qluc nha nuoc_khuyen nghi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trịnh Xuân Thắng (2019-09)

 • Việc nghiên cứu lí luận và thực tiễn về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuất phát từ yêu cầu đó, bài viết phân tích những quan điểm cơ bản của Lênin về kiểm soát quyền lực nhà nước; chỉ ra những kết quả đạt được, những vấn đề đặt ra và những khuyến nghị về sự vận&...

 • NCLP16.20.Thanh lap thiet che ombudsman_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Công Giao, Đinh Công Luận (2020-12)

 • Ombudsman độc lập lâu đời trên thế giới. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, mô hình này đã khẳng định được vai trò và tầm quan trọng trong việc tăng cường chức năng giám sát của Nghị viện/Quốc hội và kiểm soát quyền lực nhà nước, đã được học tập và phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới, với những hình thái từ cổ điển tới hiện đại. Ở Việt Nam, việc nâng cao năng ...

 • LLCT9.20.Y chi HCM_xdung nen dan chu cong hoa VNam_1946.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Lan Phương (2020-09)

 • Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám nam 1945, Nhà nước Việt Nam Dân Cộng hòa ra đời, mở đầu thời kỳ xây dựng chế độ dân chủ ở Việt Nam. Trong thời gian đầu độc lập, nền kinh tế của đất nước kiệt quệ, trình độ dân trí vô cùng thấp nhưng quyết làm chủ của nhân dân, đặc biệt trên lĩnh vực chính trị, vẫn được đảm bảo thực thi. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, với sự tham gia của&#x...

 • LLCT9.20.Qdiem ve su van dung_chu nghia Mac Le Nin_Nha nuoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tào Thị Quyên, Điệp Văn Chiến (2020-09)

 • Việc vận dụng và phát triển những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà yêu cầu tất yếu, khách quan trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Nhưng vận dụng như thế nào, theo nguyên tắc nào? Bài viết phân tích các quan điểm cần quán triệt trong quá trình vận dụng, bảo đảm sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ &...

 • LLCT9.20.Nhan dien ban chat truong Dang_to chuc giang day_ly luan chinh tri.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Vĩnh Thanh, Vũ Văn Hậu (2020-09)

 • Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Học viện là Trường Đảng có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ngang tầm với nhiệm vụ, tuyệt đối ...

 • LLCT9.20.Kte thi truong dinh huong XHCN_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hồ Thanh Thủy, Nguyễn Đức Hà (2020-09)

 • Mục tiêu của chủ Nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN. Chúng dùng nhiêu luận điệu để xuyên tạc, phủ nhận đường lối phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Tuy nhiên, bằng những thành tựu thuyết phục của quá trình đổi mới đất nước đã chứng minh, phát triển...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1298