Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Article


  • Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V (1982-03)

  • Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương về tình hình và nhiệm vụ chung; những nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội trong nǎm nǎm 1981 - 1985 và những nǎm 80, những nhiệm vụ vǎn hóa, xã hội; tǎng cường nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát động phòng trào cách mạng của quần chúng; tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; nâng cao sức chiến đấu của Đảng