Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (2020-03-17)

 • Chương này là một hồ sơ của các phái đoàn của một số cơ quan nhất định và cung cấp các quy định chung điều chỉnh việc ủy ​​quyền hoặc phân công nhiệm vụ và trách nhiệm trong Hệ thống Chỉ thị Tự động (ADS) và các quy tắc, quy định và quy trình bắt buộc khác của Cơ quan.

 • Luận án


 • Hoàng Thị Thu Thủy;  Advisor:Vũ Công Giao (2020)

 • Luận án phân tích, đánh giá quá trình phát triển và thực trạng pháp luật Việt Nam về DCTT, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và xác định nguyên nhân để làm cơ sở cho việc đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Đề xuất những quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về DCTT có tính toàn diện, khoa học và khả thi với hoàn cảnh, điều kiện thực tiễn của nước&...

 • Bài trích


 • Thịnh Văn Khoa (2020-03)

 • Môi trường làm việc là một khái niệm rộng chỉ tất cả những gì có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động, phát triển và nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Môi trường này bao gồm cơ sở vật chất, tinh thần, chế độ, chính sách, các mối quan hệ trong một cơ quan, đơn vị. Để xây dựng môi trường làm việc cho cán bộ, công chức đòi hỏi phải có môi trường&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Ký (2020-03)

 • Đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị là một điều kiện hàng đầu bảo đảm cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nhận diện đúng thực trạng của hệ thong chính trị, Quảng Ninh đã tiến hành đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị địa phương và đây cũng chính là điều kiện để tỉnh có thể...